Dissenyem espais per ser viscuts i rehabilitem abans de construir te-
nint cura de l’entorn al llarg del cicle de vida de l’edifici.

ELTINGLADO_serveis_arquitectura_foto1

Acompanyem processos col·lectius com a facilitadores i/o tècniques, promovent la co-responsabilitat, el treball en xarxa i la interseccionalitat. 

ELTINGLADO_serveis_participacio_foto1

Generem i divulguem coneixement des d’una perspectiva crítica, posant èmfasi en les situacions de desigualtat que ens envolten. 

ELTINGLADO_serveis_investigacioiaccio_foto1

Abordem l’espai urbà en les diferents escales, des de l’espai públic a la planificació territorial sota el prisma de la sostenibilitat integral i el dret a la ciutat.

ELTINGLADO_serveis_urbanisme_foto2