Cercle dinàmic i Aigua i terra

 

Arquitectura i serveis tècnics

Juny, 2017

Carrer 18 i carrer Matutes, Eivissa

Concurs d’idees per a un avantprojecte d’habitatge de protecció pública

 


 

Es proposa un model de gestió cohabitat, que concilia tasques reproductives, productives i socials. Això requereix d’una sèrie d’espais diversos i flexibles, que fomentin la trobada i interrelació del veïnat. Tanmateix, les llars i les seves famílies són diverses, evolucionen i es transformen amb el pas del temps. Així doncs, es reserven espais contigus als habitatges d’ús flexible (espais comunitaris), els quals poden ser apropiats pels habitatges, com a habitacions addicionals, magatzems, etc. Dotant l’edifici de gran potencialitat de transformació i augmentat-ne la seva vida útil.

L’estructura és un element clau perquè aquest sigui més sostenible. Es disposa d’un sistema porticat de pilars i jàsseres de fusta laminada, ancoratges mecànics, habituals en la indústria, i forjats de biguetes de fusta. Tot això permet que la distribució sigui lliure i la funció sigui independent, amb major flexibilitat d’usos.

Pel que fa als consums metabòlics del mateix, deriven estratègies d’ús de materials saludables i autòctons, amb empremtes ecològiques baixes: reutilitzables, estandaritzats, reciclats i reciclables. També afavorint l’adequació al clima: naturalitzant els espais i orientant-los a sud i amb la flexibilitat de la envolvent que és practicable recuperant sistemes propis de la cultura popular eivissenca. I, finalment, l’ús de sistemes energètics passius o d’alta eficiència, com les galeries, l’ACS o l’aerotèrmia.

A més a més, es proposa un sistema de tractat i reciclat d’aigües grises, mitjançant basses de fitodepuració natural, per aprofitar-les per al reg i aigua de descàrrega i reduir el consum de xarxa. Encara més, la naturalització dels espais comuns en planta baixa afavoreix a augmentar la permeabilitat del sòl, facilitant la infiltració, així com la evapotranspiració fent que l’aigua es reincorpori al seu cicle natural i reduint l’ús de les canalitzacions.

 

Col·laboradores

Xavier Peradalta

Leire Garaikotxea

 

Share: