Rehabilitació estructural d’una nau agrària

 

Arquitectura i serveis tècnics

Agost, 2016 – En curs

Malón, Aragó

Particular

 


 

La nau agrària de 290m² es troba a Malón, una petita localitat situada als peus del Moncayo, a la província de Saragossa. La seva ubicació limítrof fa que compti amb unes vistes excepcionals de l’entorn.

L’estructura tradicional de l’edificació consisteix en murs de totxana ceràmica i crugies amb encavallades de fusta com a suport de la coberta de teula ceràmica. Tota l’envolupant presenta patologies d’humitats, filtracions i esquerdes de risc estructural.  

D’aquesta manera, la rehabilitació estructural de la nau agrària pretén adequar-ne l’espai per al seu ús com a taller de producció artística. La intervenció es planteja des de la posada en valor l’edificació existent i la seva reutilització, la minimització de l’impacte ambiental i el manteniment de la integració de la volumetria al territori.

D’una banda, es mantenen i consoliden els elements tradicionals existents, arriostrant i reforçant els murs de totxana i les encavallades de fusta mitjançant un cèrcol perimetral metàl·lic. Així s’aconsegueix un treball conjunt de l’estructura i un repartiment dels esforços al terreny. També es reparen les patologies de l’envolupant i es millora el drenatge exterior per evitar noves escorrenties d’aigua.

D’altra banda, s’incorpora una nova subestructura interior metàl·lica independent formada per pilars i jàsseres que suporta el forjat col·laborant de la planta altell. La fonamentació de la mateixa es connecta a l’existent dels murs i pilastres per reforçar-la.

Per últim, es proposa l’adequació energètica de l’espai de taller mitjançant un trasdossat interior amb aïllament tèrmic i es modifica la composició de façana per millorar les condicions climàtiques i d’il·luminació de l’edifici i facilitar vistes al paisatge.

El projecte es troba en curs, a falta d’executar-ne l’obra.

 

Col·laboradores

Xavier Peradalta

Share: