Diagnòstic del polígon de Mocholi

Urbanisme i territori

Maig 2022

Noáin – Vall de Elorz

Dirección General de Política Económica de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra

 

Es tracta d’un estudi de diagnòstic i de detecció de necessitats dotacionals comunes, previ a la possible elaboració d’un PEAU, per al Polígon Industrial de Mocholi a la localitat navarresa de Noain – Vall d’Elorz. El Polígon Industrial està situat al sud-oest de la localitat, a la vora del riu Elorz, ocupant un total de 13,21 ha. pren el seu nom de la fàbrica de mobles fundada el 1940 especialitzada en la realització de moble corb.

A més d’una caracterització general del polígon, en base a la seva ubicació, orientació, accessos, elements urbans propers d’interès, mobilitat i accessos, ocupació de sòl construït i superfícies, es va fer un inventari i caracterització de les activitats productives, segons el sector i tipus d’activitat, el volum de facturació, superfície ocupada, règim de tinença, el nombre de treballadors, etc., així com de les dotacions comunes actuals del polígon, per quantificar-les i valorar-ne l’adequació a les necessitats de les empreses que les utilitzen.

De la mateixa manera es va fer una anàlisi específica de les empreses i dotacions que s’allotgen a la seu de CEIN del polígon per tal de determinar, en mabos casos, les necessitats per a la millora i/o ampliació de les dotacions existents.

Més enllà encara, es va realitzar una anàlisi de les necessitats dotacionals per a un potencial desenvolupament de l’especialització biotecnològica del polígon, per al qual es van realitzar entrevistes i visites de camp tant a les empreses del sector que s’allotgen al polígon com a altres parcs tecnològics d’especialització al sector biotecnològic de referència per determinar així quant s’ajustava a les necessitats del sector el polígon.

Share: