Pla Especial d’Actuación Urbana en Fustiñana

Urbanisme i territori

Juny – septembre 2023

Fustiñana, Nafarroa

Congelados de Navarra

 


El Pla Especial d’Actuació Urbana (PEAU), promogut per Congelados de Navarra en el Polígon Industrial de Fustiñana, planteja la modificació del planejament municipal per a agrupar una sèrie de parcel·les, en una superfície que sigui suficient per a albergar noves activitats industrials per al municipi. Això va afectar també l’ordenació de dos trams de viari, per on discorre enterrada la xarxa elèctrica, i que haurà de restituir-se.

Amb la redacció del pla tractem de facilitar la gestió urbanística del sòl, per a facilitar així el desenvolupament econòmic del municipi amb la creació de nova activitat. A més de l’anàlisi de la sostenibilitat i viabilitat econòmica o de l’Estudi de Mobilitat generada requerits, vam realitzar l’Estudi d’Impacte de Gènere del Pla.

L’objectiu principal d’aquesta anàlisi va ser mostrar, de manera raonada, els efectes que la modificació de l’ordenació tindrà sobre la igualtat efectiva entre dones i homes. Així, identifiquem com el desenvolupament d’una nova activitat, en aquest cas per a la indústria manufacturera pot afectar, la població de manera directa a partir de la potencial creació de nous llocs de treball en un sector actualment masculinitzat.

Però també vam incorporar l’anàlisi urbana en matèria de mobilitat, caracteritzant l’adequació i accessibilitat de l’entorn des dels municipis pròxims. Precisament, l’accessibilitat al polígon on es desenvoluparà la futura activitat té una dependència notable del vehicle privat, mancant de sengles per als vianants segures que connectin de manera directa o donant continuïtat a les voreres del municipi. També vam poder detectar altres mancances en matèria d’equipament de l’espai públic.

Col·laboradores

Share: