Índex de turistificació dels barris de Barcelona

Investigació – acció

Juliol – desembre 2022

Barcelona, Catalunya

Projecte propi amb el finançament parcial de l’Ajuntament de Barcelona (Convocatòria General de Subvencions de Ciutat i Districte 2022).

 


Es tracta d’un projecte d’investigació-acció que té com a finalitat dissenyar i aplicar una eina d’anàlisi que caracteritzi els barris de Barcelona pel que fa al grau de turistificació que pateixen.

Això es concreta en la creació d’un índex d’indicadors de caràcter georeferenciat que ha de servir per a una banda, per mesurar el grau de vulnerabilitat o resiliència de la població, és a dir, com són de susceptibles els barris a patir canvis que empitjorin la qualitat de vida de les persones. Per altra banda, per mesurar el grau de saturació o capacitat de càrrega turística que hi ha, és a dir, els impactes i la seva magnitud relacionats amb el desenvolupament de l’activitat turística localitzada als territoris d’estudi.

Per la seva realització van aplicar una metodologia mixta, quantitativa i qualitativa. En primer lloc, es van realitzar una sèrie d’entrevistes a experts investigadors amb la finalitat de concretar els fenòmens o impactes més rellevants de la turistificació, però també quins són els indicadors més oportuns per caracteritzar-los.

En aquest sentit, les dades que vam utilitzar són obertes, és a dir, gratuïtes, de lliure ús i no discriminatòries, llegibles i estructurades, actualitzades periòdicament i amb el màxim nivell de desagregació possible i amb una trajectòria temporal.

En segon lloc, també vam fer una sèrie d’entrevistes semi-estructurades a agents socials amb la finalitat de contrastar la percepció i el coneixement directe. Aquestes entrevistes ens van facilitar la delimitació dels fenòmens i els impactes del turisme que després els vam mesurar.

Finalment, mitjançant la definició i posterior aplicació d’una sèrie d’indicadors que constituiran l’índex, vam estudiar aspectes com el grau de vulnerabilitat o resiliència de la població i el grau de saturació i desenvolupament de l’activitat turística..

Això ens va permetre aprofundir i relacionar les tendències amb processos de turistificació. Vam elaborar un SIG (Sistema d’Informació Georeferenciada) en el que vam abocar les dades i estudiar les possibles relacions espacials. Així vam localitzar en un plànol de la ciutat els diferents components i identificar patrons espacials.

Alguns dels aspectes clau que vam mesurar són, el desplaçament de la població resident per turistes per acció de la gentrificació, els canvis d’ús del sol i de les activitats econòmiques, la pèrdua de la complexitat del teixit urbà per afavorir una concentració d’activitats d’hostaleria i comerç de franquícies, la sobreocupació de la via pública per terrasses o l’augment de la pressió sobre les rendes de les llars del preu de l’habitatge.

Col·laboradores

Asunción Blanco-Romero
Antonio López-Gay

Algunes de les persones i col·lectius que vam entrevistar:

Maria José Piñeira, Iban Díaz, Joan Sales, Macià Blázquez Salom, María Barrero, Anna Torres, Esteban Ruiz, Agustín Cocola, Serveis d’inspecció de l’Ajuntament de Barcelona, RedSET: Venezia, RedSET: Bizilagunekin, RedSET: Lisboa, ADT.

 

Share: