Urbanisme i territori

Volem posar la planificació del territori i la ciutat al servei de les necessitats de la població, des de la perspectiva del dret a la ciutat i la sostenibilitat. Promovem la rehabilitació i regeneració de teixits urbans, la re-apropiació d’espais públics com a espais de relació pel seu veïnat, l’aplicació de solucions basades en la natura, el foment d’una mobilitat activa i sostenible, i l’accés i manteniment als equipaments urbans i l’habitatge digne.

 

Apostem per la participació en totes les fases i esferes de la construcció de la ciutat per aconseguir la millora de l’habitabilitat urbana, la cohesió social i del bon funcionament del metabolisme de la ciutat.

Què oferim?

  • Redactem projectes de re-urbanització d’espai públic i en dirigim les obres.
  • Elaborem diagnosi i planificació estratègica territorial a través, entre d’altres, d’eines d’anàlisi, visualització de dades, sistemes de georeferenciació i de xarxes.
  • Assessorem i acompanyem entitats veïnals en els processos urbans.
  • Redactem plans d’ordenació.
  • Elaborem catàlegs patrimonials
  • Oferim tallers i formacions per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat i perspectiva de gènere en la planificació urbana i territorial, així com per a la implementació d’eines d’anàlisi i gestió.
Pla Especial d’Actuació Urbana en Fustiñana
Estudi d’impacte de gènere del POUM d’Artés
Ortofoto de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Aparecen las divisiones administrativas.
Pla d’accessibilitat universal de Santa Coloma de Gramenet
Diagnòstic del polígon de Mocholi