Investigació i acció

Construïm i compartim coneixement crític, entès com a camí per a l’emancipació individual i col·lectiva. Orientem la nostra recerca a identificar i comprendre les situacions de desigualtat per tal d’obtenir eines per a la transformació.

Des del marc de la teoria crítica, apliquem metodologies mixtes mitjançant eines quantitatives, atenent a les condicions materials, i qualitatives, incorporant les narratives i percepcions subjectives.

Què oferim?

  • Elaborem projectes de recerca de manera autònoma i en col·laboració amb entitats o institucions.
  • Assessorem sobre temàtiques relacionades amb les nostres àrees d’estudi (sostenibilitat, vulnerabilitat urbana, perspectiva de gènere en l’anàlisi urbà…).
  • Realitzem material de divulgació en forma de publicacions, informes, infografies, exposicions, visualització de dades, etc.
  • Oferim tallers i formacions per a l’ús i implementació d’eines d’anàlisi i visualització de dades mitjançant, per exemple, sistemes de georeferenciació o de xarxes.
Les Maneres d’Habitar de l’Habitatge Cooperatiu
Estudis bàsics de població i habitatge en Corella
Xarxa Sociològica de la XES
Índex de turistificació dels barris de Barcelona